• Home
  • PrivacyverklaringPrivacystatement Stichting Evenementen Begeleiding

Algemeen
De Stichting Evenementen Begeleiding (hierna genoemd als de StEB) respecteert uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring voeren wij geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onze informatieplicht richting betrokkene(n) uit.


Scope
Deze verklaring is van toepassing op de StEB en haar medewerkers.
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
De StEB verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van de StEB. De StEB is verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens zoals hieronder genoemd.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?
Op de volgende manieren levert u gegevens bij ons aan:
* Door onze website te bezoeken en gegevens achter te laten.

Als u een website van ons bezoekt,kunt u online aanvraagformulieren invullen en opmerkingen plaatsen en/of vragen stellen. Wij verwerken uw gegevens zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen. Hiervoor verwerken we de volgende gegevens: Naam,  woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Als u medewerker van ons wordt krijgt van ons een link om een account voor de website aan te maken. We vragen u om akkoord te gaan met dit privacy statement. Daarna kunt u de door ons benodigde gegevens  om u in te kunnen zetten als verkeersregelaar invullen. We vragen van u de volgende gegevens:  Bankgegevens, NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres en voertuiggegevens.

Als u een overeenkomst met ons aangaat, verwerken wij uw gegevens met als doel de overeenkomst en de daarbij behorende administratie uit te kunnen voeren. De gegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
Verwerken wij uw gegevens om facturen te kunnen verzenden en betalingen te administreren. Hiervoor verwerken we: NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere relevante gegevens in onze klantenadministratie.
Onderhouden we graag contact met u. Per slot van rekening willen we u graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten, verwerken wij uw NAW- en contactgegevens.
Kunt u van ons nieuwsbrieven ontvangen, natuurlijk alleen met uw toestemming. We gebruiken uw gegevens om u te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Overigens kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden via de link onderaan via e-mail. We verwerken de volgende gegevens: e-mailadres, NAW-gegevens.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten,
Is het soms nodig om uw gegevens te verwerken. Dit doen we om u goed van dienst te kunnen zijn en om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een dienst.

Archiefdoeleinden
Voor bovenstaande doeleinden zullen wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk. Soms is het handig om gegevens langer te bewaren. Deze worden dan gearchiveerd op een plek waar slechts een beperkt aantal mensen bij kan.
Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan vragen wij u van tevoren toestemming. Het weigeren van toestemming is volledig vrijwillig en heeft geen verdere consequenties. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als:
* U hiervoor vrijwillig toestemming heeft gegeven;
* De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
* De verwerking wettelijk verplicht is;
* Wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking.
Een van bovenstaande grondslagen is altijd van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voor persoonsgegevens die via de website of op een andere manier zijn verzameld, geldt dat deze alleen met derde partijen worden gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de inhuur van een derde partij.
Daarnaast kan de StEB persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die voor en in opdracht van de StEB uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkers overeenkomst gesloten waardoor die derde partij zich ook moet houden aan de AVG en het privacy beleid van de StEB.

Beveiliging persoonsgegevens
De StEB hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat, rekening houdend met de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval de StEB gebruikmaakt van de diensten van derde partijen, zoals een IT leverancier, zal de StEB in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens in een verwerkers overeenkomst afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De StEB bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar onderstaand e-mailadres (zie onderdeel ,vragen & contact). U ontvangt binnen maximaal 2 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van ons.
Soms doen zich omstandigheden voor waardoor de StEB uw verzoek niet of niet volledig kan uitvoeren. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik sociale media
De StEB maakt beperkt gebruik van sociale media zoals FaceBook, Twitter, LinkedIn of YouTube.


Statistieken en cookies
De StEB houdt geen gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden.
Om het gebruiksgemak van de website van de StEB te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website van de StEB op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
https://www.acm.nl/nl

Aanpassing privacy statement
De StEB heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het aangepaste privacy statement wordt op de website van de StEB gepubliceerd.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u via mail contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

 

Dit privacy statement is op d.d. 10-12-2018 vastgesteld.